10 jaar Touch of Matrix

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden deelnemers Touch of Matrix-retraite op Terra Nova

- Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

- Inschrijving is pas definitief na betaling van de het inschrijfgeld.

- In overleg kan de betaling in termijnen plaatsvinden.

- Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering. 

* Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
* Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
* Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
* Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

- Gemaakte reiskosten worden niet vergoed.

- Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan.

- Touch of Matrix heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Touch of Matrix heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 

AANSPRAKELIJKHEID

- Touch of Matrix zal in samenwerking met Terra Nova zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraite.

- Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Touch of Matrix of Terra Nova  zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

- Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Touch of Matrix via info@touchofmatrix.nl. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


MEDISCHE DISCLAIMERS

- De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

- Meldt voorafgaande aan een yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

- De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de staf van Terra Nova of hij/zij onder behandeling is (of is geweest) bij een psycholoog of psychiater. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.

- Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.


WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETRAITE
 

- Touch of Matrix heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de retraite, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Touch of Matrix zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger.

- Terra Nova is een rookvrije locatie. Drugs- en alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

- De waarden van Terra Nova zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Wij van Touch of Matrix onderstrepen deze  waarden en verwachten dat elke deelnemer zich hieraan houdt. 

- Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Terra Nova is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar. Deze kernwaardes worden ook door Touch of Matrix gehanteerd.

- Terra Nova staat voor Nieuwe Aarde. Wij zijn, samen met de mensen van Terra Nova zuinig op deze Nieuwe Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

- Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Terra Nova niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

- Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Terra Nova.

- Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via info@touchofmatrix.nl